×
×

Politika privatnosti

Informacije o obradi osobnih podataka

PIK Vrbovec plus d.o.o. poštuje privatnost i štiti osobne podatke svojih korisnika, zaposlenika, poslovnih partnera i drugih osoba s kojima ostvaruje poslovnu suradnju, a čije osobne podatke prikuplja i obrađuje u svom svakodnevnom poslovanju.

U cilju osiguranja poštene i transparentne obrade, PIK VRBOVEC PLUS D.O.O. plus d.o.o. želi dati jasne informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka koje prikuplja i obrađuje, te omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad osobnim podacima i privolama.

1. Voditelj obrade osobnih podataka
Voditelj obrade osobnih podataka je PIK Vrbovec plus d.o.o. plus d.o.o., Zagrebačka 148, Vrbovec, OIB;41976933718, T +385 1 2794 777, F +385 1 2794 704, www.pik-vrbovec.hr

2. Podaci o službeniku za zaštitu osobnih podataka
e-mail: sluzbenik.zop@pik-vrbovec.hr, +385 1 2794 617; 0385 91 2794 262

3. Svrha i pravni temelji za obradu osobnih podataka
PIK Vrbovec plus d.o.o. plus d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke ispitanika koji su nužni za:
I. poštivanje pravnih obveza voditelja obrade koje proizlaze iz pozitivnog domaćeg i međunarodnog zakonodavstva, posebno propisa kojima se uređuju prava i obveze iz radnog odnosa i u svezi s radnim odnosom, zaštita zdravlja, zaštita okoliša, obvezni odnosi i sl.
II. izvršavanje ugovora u kojima je ispitanik stranka, što se posebno, ali ne isključivo, odnosi na ugovore o radu, te ugovore s dobavljačima i kupcima, kao i ostalim poslovnim partnerima
III. zaštitu legitimnih interesa voditelja obrade u vidu zaštite osoba i imovine, realiziranje poslovnih planova i interesa voditelja obrade, racionalizacije poslovnih procesa
IV. ostvarivanje pogodnosti za ispitanike kod ugovornih partnera temeljem privole ispitanika

4. Videonadzor
PIK Vrbovec plus d.o.o. plus d.o.o. koristi videonadzor temeljem legitimnog interesa zaštite osoba i imovine.

5. Načela prikupljanja i obrade osobnih podataka
PIK Vrbovec plus d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke poštujući pozitivna načela obrade osobnih podataka propisane Općom uredbom o zaštiti podataka, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, pozitivnim propisima Republike Hrvatske i internim aktima Društva kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.
PIK Vrbovec plus d.o.o. je predan nastojanju da se u sklopu poslovanja prikupljaju i obrađuju samo oni osobni podaci koje je društvo dužno prikupljati poštujući pravne obveze, koji su nužni za izvršavanje ugovora u kojima je ispitanik stranka ili je ispitanik dao svoju privolu za obradu podataka za određenu svrhu, ili za koje postoji legitimni interes PIK Vrbovec plus d.o.o. za obradom osobnih podataka, vodeći pri tome računa da se ne ugroze prava i slobode ispitanika, te da obrada podataka bude poštena i transparentna.
U procesu prikupljanja i obrade osobnih podataka svi sudionici procesa dužni su paziti da se prikupljaju i obrađuju samo oni osobni podaci koji su primjereni i relevantni za svrhu u koju se prikupljaju, te ograničeni samo na ono što je nužno za postizanje svrhe u koju se osobni podaci prikupljaju i obrađuju.
PIK Vrbovec plus d.o.o. poduzima sve razumne mjere da osobni podaci koji se prikupljaju i obrađuju budu točni i ažurni u mjeri u kojoj PIK Vrbovec plus d.o.o. raspolaže ili može raspolagati s informacijama o promjeni podataka.

6. Dostava podataka trećim osobama
PIK Vrbovec plus d.o.o. plus d.o.o. može osobne podatke dostavljati trećim primateljima u slučaju kada postoji pravna obveza dostave osobnih podataka temeljem nacionalnih ili međunarodnih propisa, ili radi zaštite prava i interesa voditelja obrade, u opsegu koji je propisan ili potreban za ostvarivanje svrhe radi koje se osobni podaci dostavljaju. Takvi primatelji su npr. tijela javne ili sudbene vlasti.
Vaše osobne podatke možemo podijeliti s pružateljima usluga koji temeljem posebnih ugovora pružaju određene usluge, te mogu djelovati i kao izvršitelji obrade. PIK Vrbovec plus d.o.o. plus d.o.o. je dio Fortenova grupe d.d., te se za potrebe poslovanja može pojaviti potreba prijenosa osobnih podataka unutar grupe.

7. Zaštita osobnih podataka
PIK Vrbovec plus d.o.o. je implementirao organizacijske i tehničke mjere kako bi osigurao sigurnost obrade osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštenog pristupa i obrade osobnih podataka, gubitka, uništenja ili oštećenja osobnih podataka. Svi zaposlenici koji imaju pristup osobnim podacima obvezani su na čuvanje osobnih podataka izjavom o povjerljivosti koja ih obvezuje vremenski neograničeno.

8. Na koji način prikupljamo osobne podatke?
PIK Vrbovec plus d.o.o. osobne podatke prikuplja:
izravno od ispitanika kao dio ugovornih ili drugih poslovnih odnosa u kojem je ispitanik druga strana, neovisno o tome o kakvom odnosu je riječ (radni odnos, ugovori s poslovnim partnerima, prijave na natječaj z radno mjesto i sl.)
od trećih osoba na temelju zakonskih obveza i ovlasti
iz javno dostupnih izvora (npr. HZMO, HZZO, HZJZ i sl.).

9. Razdoblje čuvanja osobnih podataka
Razdoblje čuvanja osobnih podataka je određeno prisilnim propisima, internim aktima ili svrhom u koju se osobni podaci prikupljaju i obrađuju.
Sukladno pozitivnim propisima, određene vrste osobnih podataka PIK Vrbovec plus d.o.o. je dužan čuvati kao dokumentaciju trajne vrijednosti.
U svim drugim slučajevima, kad je pozitivnim propisima ili internim aktima određeno kraće razdoblje čuvanja osobnih podataka, osobni podaci čuvaju se samo onoliko koliko je propisano, osim ako postoji obveza duljeg čuvanja podataka u slučaju izuzimanja istih radi postojanja sudskog ili drugog procesa, u kojem slučaju se podaci čuvaju do okončanja procesa.

Ako razdoblje čuvanja nije određeno prisilnim propisom ili internim aktima, PIK Vrbovec plus d.o.o. nastoji osigurati da se podaci čuvaju u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko koliko je potrebno radi ostvarenja svrhe radi koje se podaci obrađuju, te da se nakon toga na primjeren način brišu ili uništavaju.

10. Koja su vaša prava i kome se možete obratiti s upitima o zaštiti osobnih podataka?
Za sva pitanja i informacije u vezi obrade Vaših osobnih podataka možete se obratiti PIK – u Vrbovec plus d.o.o. i/ili službeniku za zaštitu osobnih podataka putem e – mail adrese: sluzbenik.zop@pik-vrbovec.hr
Vaša prava su:
– Pravo na pristup osobnim podacima – imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo o Vama i možete zatražiti detaljne informacije osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja, te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili nacionalnim zakonodavstvom.
– Pravo na ispravak osobnih podataka – imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako Vaši podaci nisu točni, potpuni i ažurni.
– Pravo na brisanje – imate pravo zatražiti brisanje osobnih podataka ako je ispunjen neki od uvjeta iz čl. 17. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka
– Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka
– Pravo na prigovor na obradu osobnih podataka u skladu s čl. 21. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka
– Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – ispitanik ima pravo podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10 000 Zagreb

PIK Vrbovec plus d.o.o. će Vas bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva, obavijestiti o poduzetim radnjama. Iznimno se taj rok može po potrebi produljiti za dodatnih mjesec dana, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva, o čemu će Vas PIK Vrbovec plus d.o.o. obavijestiti.

Izmjena Politike
Ova Politika primjenjuje se od 01.05.2021. godine i može se povremeno mijenjati. Politika privatnosti osobnih podataka dostupna je na https://www.pik-vrbovec.hr/